Dla Akcjonariuszy

Solwit Spółka Akcyjna

Siedziba i adres spółki ul. Azymutalna 11, 80-298 Gdańsk
Nr KRS 0000393016
Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
REGON 221488370
NIP 584-272-10-91
Kapitał zakładowy 455 647,60 zł PLN, wpłacony w całości