Przetwarzanie danych osobowych w Solwit SA

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Solwit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Azymutalnej 11 (dalej: „Solwit”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

W celu uzyskania informacji odnośnie sposobu przetwarzania danych osobowych przez Solwit prosimy o kontakt na adres email: iod@solwit.com lub na adres siedziby: ul. Azymutalna 11, 80-298 Gdańsk. Solwit wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty email na adres: iod@solwit.com


Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych przez Solwit?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przekazaną za pomocą formularza kontaktowego.


Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Solwit?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub też Pani/Pana uprzednia zgoda.


Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez lub ich odbiorcą będą m.in. następujące podmioty:

  • wybrani pracownicy Solwit, w zakresie niezbędnym do procesowania Pani/Pana zapytania
  • wybrane osoby współpracujące z Solwit, zobowiązane do zachowania poufności właściwą umową
  • wybrani partnerzy biznesowi Solwit, zobowiązani do zachowania poufności właściwą umową, w zakresie niezbędnym do procesowania Pani/Pana zapytania
  • administratorzy systemów Solwit
  • wybrani usługodawcy Solwit,  zobowiązane do zachowania poufności właściwą umową


Jak chronimy przetwarzane przez nas dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą chronione poprzez zastosowanie odpowiednich środków (technicznych, fizycznych oraz organizacyjnych) zgodnych ze standardem rynkowym, w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, zapobiegania nieuprawnionemu użyciu czy dostępowi do danych osobowych, jak również zapobiegania naruszeniu ochrony danych (incydentowi bezpieczeństwa). Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub w oparciu o klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody bądź do momentu przedawnienia roszczeń związanych z celami, dla których zbierane są dane osobowe.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec Solwit w zakresie przetwarzanych danych?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w zakresie określonym przepisami prawa.
Posiada Pani/Pan prawo również do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego przesłania na adres email iod@solwit.com
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Zapoznaj się z naszą ofertą!