Polityka personalna

Podmiotem naszej polityki personalnej są kompetentni, zaangażowani, rozwijający się wraz z firmą Pracownicy a centralnym elementem procesów HR jest wypracowany na bazie wieloletnich praktyk Model Kompetencji, który wspiera efektywne zarządzanie wiedzą i działalnością organizacji.

Chcemy być atrakcyjnym i pożądanym miejscem pracy. Dbamy o to, aby dołączali do nas najzdolniejsi, którzy wiążą z nami swoje długofalowe plany rozwoju zawodowego. Inwestujemy w rozwój młodego pokolenia poprzez konsekwentne propagowanie kultury wymiany wiedzy i doświadczenia, a także organizowanie staży i praktyk studenckich.

Sukces zawodowy w Solwit

Do podtrzymania zrównoważonego rozwoju potrzebujemy poczucia sukcesu. Promujemy i wzmacniamy dążenie do sukcesu zawodowego naszych Pracowników. Liczą się dla nas zarówno sukcesy małe jak i duże, indywidualne, zespołowe oraz będące wynikiem działania całej organizacji. Celebrujemy je, by wzmacniać te elementy, które leżały u ich podłoża.

Sukces zawodowy w Solwit związany jest z poszanowaniem i aktywnym wspieraniem wartości firmy:

  • orientacja na Klienta,
  • orientacja na rezultat,
  • podejmowanie ryzyka,
  • jakość,
  • otwartość,
  • zespołowość,
  • zwinność i dyscyplina,
  • szacunek dla konkurencji.


Kompensacja i benefity

Naszym Pracownikom oferujemy motywacyjny system wynagrodzeń, zawierający składnik podstawowy i premiowy. System ten, wsparty przez program opcji na akcje firmy, wraz z pozostałymi elementami pakietu kompensacyjnego jest efektem ugruntowanych doświadczeń w dziedzinie budowania skutecznych i stabilnych zespołów w dużych, globalnych firmach działających na polu wysokich technologii.

Obszary działania Polityki Personalnej


Wiedza i doświadczenie

To fundament, na którym opieramy rozwój naszej firmy. Dzięki wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie spełniać oczekiwania naszych Klientów i powodować, że stale będą nas wybierać jako swoich preferowanych dostawców. Nieustannie wspieramy procesy uczenia się na sukcesach i porażkach. Budujemy i inwestujemy w systemy wspierające akumulację doświadczenia i zarządzanie wiedzą. Dzielenie się wiedzą, zarówno w zespołach, jak i z Klientami jest podstawowym elementem naszej profesjonalnej kultury.

Motywacja

Cenimy ludzi, którzy dzięki wewnętrznej, pozytywnej energii potrafią nieustannie wyzwalać, drzemiący w nich, twórczy potencjał a własną wiedzę i doświadczenie przekształcają w mierzalne osiągnięcia, zaspokajające zarówno ich własne ambicje, jak również cele i oczekiwania firmy oraz naszych klientów. Zwiększamy motywację naszych Pracowników, poprzez kształtowanie atrakcyjnych warunków pracy i płacy oraz promowanie zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym.

Zachowania

Zachowania każdego z Pracowników tworzą kulturę organizacyjną firmy oraz leżą u podstaw powtarzalnych sukcesów organizacji. Wymagamy najwyższego poziomu takich zachowań, zapewniając jednocześnie dużą swobodę w działaniach i budując nieformalną, inspirującą atmosferę opartą na współpracy oraz wzajemnym zaufaniu, lojalności, dotrzymywaniu zobowiązań oraz szacunku dla współpracowników, partnerów i konkurentów.

Komunikacja

Właściwa komunikacja w firmie i w zespole umożliwia efektywną wymianę informacji i zapewnia synergię efektów naszej pracy. Kładziemy duży nacisk na rozwijanie umiejętności w obszarze komunikacji wewnętrznej, dzięki czemu budujemy wartość firmy w oparciu o otwartość, współpracę, wielokierunkową ocenę i informację zwrotną.

Szkolenia i rozwój

Ważnym atutem prężnie rozwijających się organizacji jest wysoko wykwalifikowany zespół ludzi, nieustannie podnoszący poziom swojej wiedzy i umiejętności. Inwestujemy w potencjał intelektualny naszych pracowników, dbamy o podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych zgodnie z kierunkiem rozwoju firmy.

Praca Zespołowa

Zdecydowana większość naszych celów jest osiągana poprzez współdziałanie ludzi i zespołów o różnorodnych, komplementarnych kompetencjach. Współpraca w zgranych zespołach oraz odpowiedzialność za wspólny efekt działań zespołu, to jedna z najważniejszych wartości naszej firmy. Promujemy i nagradzamy postawy i zachowania, dzięki którym osiągane są sukcesy, nie tylko indywidualne, ale i te wypracowane na drodze efektywnego współdziałania i wzajemnego wsparcia.

Zarządzanie

Szczególny nacisk kładziemy na sprawne i energetyczne zarządzanie, właściwe procesy podejmowania decyzji oraz wysoki poziom umiejętności interpersonalnych, dzięki którym efekty pracy ludzi i zespołów przekładają się na wyniki firmy.

Przywództwo

Mądre i odpowiedzialne przywództwo definiuje wizję, wyznacza kierunki rozwoju, określa strategiczne cele, inspiruje ludzi i zespoły, prowadząc ich działania do długofalowego, powtarzalnego sukcesu. Rozpoznajemy, rozwijamy i inwestujemy w kompetencje przywódcze naszych pracowników, zapewniając im odpowiednie ścieżki rozwoju zawodowego.

-->