Odpowiedzialność Społeczna Solwitu

Odpowiedzialność społeczna jest elementem strategii firmy Solwit SA. Jest także sposobem w jaki pracujemy i wyznacznikiem do podejmowanych przez nas decyzji. Jest także kluczowym składnikiem naszego biznesowego DNA, opisanego hasłem

INNOWACYJNOŚĆ – ODPOWIEDZIALNOŚĆ – ZMIANA

Innowacyjność

Rozumiemy jako działanie ku lepszemu. We wszystkim, co robimy dzisiaj, staramy się być lepsi od tego, co robiliśmy wczoraj. Dotyczy to naszej organizacji, ale przede wszystkim poziomu i jakości merytorycznej naszej oferty, która musi coraz lepiej zaspakajać potrzeby każdego z naszych klientów.

Odpowiedzialność

To filtr, poprzez który oceniamy każdy z naszych pomysłów i planów działania. Jesteśmy rzetelni i wiarygodni. Działamy etycznie i w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Chcemy przyczyniać się do dobrobytu społeczeństw oraz rozwoju i sukcesu naszych interesariuszy i organizacji w środowisku biznesowym.

Zmiana

To dla nas otwarte i twórcze podejście do wyzwań rozwojowych. Jesteśmy gotowi podważać status quo i ciągle wychodzić ze strefy komfortu – pod warunkiem, że jest to zmiana odpowiedzialna i związana z działaniem ku lepszemu.

Działamy w przekonaniu, że wytwarzana w takiej kulturze technologia może zmienić na korzyść świat i życie, biznes i globalną ekonomię.

To przekonanie wyrażamy w dokumentach systemu zarządzania firmy Solwit SA oraz we wszystkich działaniach skierowanych wobec naszych interesariuszy, których określiliśmy w mapie:

Realizujemy cele zrównoważonego rozwoju

Tablica

Działamy w przekonaniu, że świadoma i konsekwentna kultura organizacyjna Solwitu jest kluczowym elementem wartości, które dostarczamy naszym interesariuszom.

Wybierz obszar i sprawdź, jak realizujemy nasze zobowiązania:

Opublikowane raporty Społecznej Odpowiedzialności Solwitu

RAPORT_csr_21

RAPORT CSR 2021

RAPORT CSR 2017

Kontakt w tematach związanych z obszarem CSR