2024-01-15

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
SOLWIT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd SOLWIT S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 31 stycznia 2024 r., o godz. 12.00 w Warszawie, w lokalu znajdującym się pod adresem: Al. Ujazdowskie 10, 00-478 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Sporządzenie listy obecności.
 5. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
 6. Zatwierdzenie porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych, zgodnie z art. 418 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru biegłego do ustalenia ceny wykupu akcji, zgodnie z art. 418 § 3 zd. 1 w zw. z art. 417 § 1 zd. 1 in fine Kodeksu spółek handlowych.
 9. Wolne wnioski,
 10. Zamknięcie Zgromadzenia.
2023-07-04

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
SOLWIT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Na podstawie art. 398, art. 399 §1 oraz art. 402 §3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd SOLWIT S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 19 lipca 2023 r., o godz. 11.00, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Sporządzenie listy obecności.
 5. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
 6. Zatwierdzenie porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
 11. Wolne wnioski,
 12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Projektowane zmiany Statutu

2023-04-13

Walne zgromadzenie spółki Solwit S.A. 9 maja 2023 r.

2023-04-13

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI SOLWIT S.A.
9 MAJA 2023 R.

Zarząd SOLWIT S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 9 maja 2023 r., o godz. 15.00, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Sporządzenie listy obecności.
 5. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
 6. Zatwierdzenie porządku obrad.
 7. Przedstawienie przez Zarząd:
 • sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
 • sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
 • wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2022,
 • wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania:

 • z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022,
 • z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
 • z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
 • z oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2022 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
 • podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2022,
 • pokrycia straty z lat ubiegłych.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2022,
 • udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2022.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 12 kwietnia 2023 r. Nr 71 (6722).

2022-08-29

Walne zgromadzenie spółki Solwit S.A. 29 września 2022 r.

2022-08-29

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI SOLWIT S.A.
29 WRZEŚNIA 2022 R.

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd SOLWIT S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 września 2022 r., o godz. 14.00, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
6. Zatwierdzenie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd:
a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2021.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania:
a. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021,
b. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
c. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
d. z oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
c. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2021,
b. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2021.
c. wyboru Członka Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski,
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29/08/2022 Nr 166 (6565).

2021-06-22

Walne zgromadzenie spółki Solwit S.A. 15 lipca 2021 r.

2021-06-22

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI SOLWIT S.A.
15 LIPCA 2021 R.

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd SOLWIT S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 15 lipca 2021 r., o godz. 14.00, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
6. Zatwierdzenie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd:
a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
c. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania:
a. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020,
b. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
c. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
d. z oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
c. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2020,
b. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2020,
c. wyboru Członków Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 § 1 kodeksu spółek handlowych, uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 21/06/2021 Nr 117.

2020-11-20

Piąte Wezwanie

2020-11-20

Piąte Wezwanie

W związku z przyjęciem ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, dalej Ustawa Nowelizująca) Spółka Solwit S.A. (dalej: Spółka) informuje Akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798) (dalej także k.s.h.). Jednocześnie, na mocy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875), zostały wprowadzone do Ustawy Nowelizującej zmiany polegające na przesunięciu terminów utworzenia elektronicznego rejestru akcjonariuszy oraz innych procedur z tym związanych. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, tylko będą dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy, natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.
W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki SOLWIT S.A. wzywa wszystkich Akcjonariuszy, do złożenia dokumentów akcji wydanych przez Spółkę, w celu ich przekształcenia w formę elektroniczną.  

 • w siedzibie Spółki Solwit S.A., ul. Azymutalna 11, 80-298 Gdańsk,
 • w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach między 9.00 i 15.00,
 • najpóźniej do dnia 26 lutego 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi. Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać

 • pod numerem telefonu: +48 58 770 34 92
 • lub pisząc na adres email: akcjonariat@solwit.com

Zarząd Solwit S.A. informuje, że wezwania do złożenia dokumentów akcji publikowane są również w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Piąte wezwanie akcjonariuszy: MSiG nr 227 (6117) poz. 64545-64944, z dnia 20 listopada 2020.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 20/11/2020 Nr 227.

2020-10-20

Czwarte Wezwanie

W związku z przyjęciem ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, dalej Ustawa Nowelizująca) Spółka Solwit S.A. (dalej: Spółka) informuje Akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798) (dalej także k.s.h.). Jednocześnie, na mocy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875), zostały wprowadzone do Ustawy Nowelizującej zmiany polegające na przesunięciu terminów utworzenia elektronicznego rejestru akcjonariuszy oraz innych procedur z tym związanych. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, tylko będą dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy, natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.
W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki SOLWIT S.A. wzywa wszystkich Akcjonariuszy, do złożenia dokumentów akcji wydanych przez Spółkę, w celu ich przekształcenia w formę elektroniczną.  

 • w siedzibie Spółki Solwit S.A., ul. Azymutalna 11, 80-298 Gdańsk,
 • w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach między 9.00 i 15.00,
 • najpóźniej do dnia 26 lutego 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi. Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać

 • pod numerem telefonu: +48 58 770 34 92
 • lub pisząc na adres email: akcjonariat@solwit.com

Zarząd Solwit S.A. informuje, że wezwania do złożenia dokumentów akcji publikowane są również w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:
Czwarte wezwanie akcjonariuszy: MSiG nr 211 (6101) poz. 58293, z dnia 28 października 2020.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 28/10/2020 Nr 211.

2020-09-29

Trzecie Wezwanie

W związku z przyjęciem ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, dalej Ustawa Nowelizująca) Spółka Solwit S.A. (dalej: Spółka) informuje Akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798) (dalej także k.s.h.). Jednocześnie, na mocy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875), zostały wprowadzone do Ustawy Nowelizującej zmiany polegające na przesunięciu terminów utworzenia elektronicznego rejestru akcjonariuszu oraz innych procedur z tym związanych.Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, tylko będą dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy, natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.
W związku z powyższymi zmianami,Zarząd Spółki SOLWIT S.A. wzywa wszystkich Akcjonariuszy,do złożenia dokumentów akcji wydanych przez Spółkę, w celu ich przekształcenia w formę elektroniczną.  

 • w siedzibie Spółki Solwit S.A., ul. Azymutalna 11, 80-298 Gdańsk,
 • w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach między 9.00 i 15.00,
 • najpóźniej do dnia 26 lutego 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać

 • pod numerem telefonu: +48 58 770 34 92
 • lub pisząc na adres email: akcjonariat@solwit.com

Zarząd Solwit S.A. informuje, że wezwania do złożenia dokumentów akcji publikowane są również w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:
TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY: MSIG NR 195 (6085) POZ. 52156, Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2020.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 6/10/2020 Nr 195.

2020-09-08

Drugie Wezwanie

W związku z przyjęciem ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, dalej Ustawa Nowelizująca) Spółka Solwit S.A. (dalej: Spółka) informuje Akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798) (dalej także k.s.h.). Jednocześnie, na mocy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875), zostały wprowadzone do Ustawy Nowelizującej zmiany polegające na przesunięciu terminów utworzenia elektronicznego rejestru akcjonariuszu oraz innych procedur z tym związanych.Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, tylko będą dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy, natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.
W związku z powyższymi zmianami,Zarząd Spółki SOLWIT S.A. wzywa wszystkich Akcjonariuszy,do złożenia dokumentów akcji wydanych przez Spółkę, w celu ich przekształcenia w formę elektroniczną.  

 • w siedzibie Spółki Solwit S.A., ul. Azymutalna 11, 80-298 Gdańsk,
 • w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach między 9.00 i 15.00,
 • najpóźniej do dnia 26 lutego 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać

 • pod numerem telefonu: +48 58 770 34 92
 • lub pisząc na adres email: akcjonariat@solwit.com

Zarząd Solwit S.A. informuje, że wezwania do złożenia dokumentów akcji publikowane są również w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:
Drugie wezwanie akcjonariuszy: MSiG nr 179 (6069) poz. 41769 z dnia 14 września 2020.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 14/09/2020 Nr 179.

2020-08-21

Pierwsze Wezwanie

2020-08-21

Pierwsze Wezwanie

W związku z przyjęciem ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, dalej Ustawa Nowelizująca) Spółka Solwit S.A. (dalej: Spółka) informuje Akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798) (dalej także k.s.h.).Jednocześnie, na mocy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875), zostały wprowadzone do Ustawy Nowelizującej zmiany polegające na przesunięciu terminów utworzenia elektronicznego rejestru akcjonariuszu oraz innych procedur z tym związanych.Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, tylko będą dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy, natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.
W związku z powyższymi zmianami,Zarząd Spółki SOLWIT S.A. wzywa wszystkich Akcjonariuszy,do złożenia dokumentów akcji wydanych przez Spółkę, w celu ich przekształcenia w formę elektroniczną.  

 • w siedzibie Spółki Solwit S.A., ul. Azymutalna 11, 80-298 Gdańsk,
 • w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach między 9.00 i 15.00,
 • najpóźniej do dnia 26 lutego 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać

 • pod numerem telefonu: +48 58 770 34 92
 • lub pisząc na adres email: akcjonariat@solwit.com

Zarząd Solwit S.A. informuje, że wezwania do złożenia dokumentów akcji publikowane są również w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy: MSiG nr 163 (6053) poz. 41769 z dnia 21 sierpnia 2020.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 21/08/2020 Nr 163.

2020-06-18

Zwołanie i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 lipca 2020r.